MOZZARELLA

MOZZARELLA

13.00

Sauce tomates, Mozzarella, Jambon, Olives